Proč je nutné mít revizi?

Na základě aktuálně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem je zapotřebí, aby si každá právnická osoba a fyzická osoba podnikající nechala zajišťovat pravidelné revize vyhrazených zařízení, mezi které samozřejmě zařízení tlaková patří. Níže uvádíme výčet těch nejdůležitějších, ze kterých tato povinnost vyplývá.

Zákon č. 309/06 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

§ 4
Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení:
„… zařízení musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány“

Zákon č. 262/06 Sb. Zákoník práce

§ 101
Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
§ 102 
Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Zákon č. 251/05 Sb. o inspekci práce

§ 19, 20, 32 a 33
Fyzická (resp. právnická) osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení tím, že neprovede řádně prohlídku, revizi nebo zkoušku vyhrazených technických zařízení, a dále tím, tím, že nezajistí, aby vyhrazená technická zařízení obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby. Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

Předpisy a normy související s revizemi

Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů,
Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh,
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách,
ČSN 06 0830 - zabezpečovací zařízení nízkotlakých otopných soustav zařízení pro přípravu TV,
ČSN 07 0620 - konstrukce a výstroj parních kotlů,
ČSN 07 0703 - plynové kotelny,
ČSN 07 0710 - provoz, obsluha a údržba parních kotlů,
ČSN 07 0711 - provoz zařízení na úpravu vody pro kotle,
ČSN EN 12 952 - vodotrubné kotle a pomocná zařízení,
ČSN EN 12 953 - válcové kotle,
ČSN EN 13480 - kovová průmyslová potrubí,
ČSN 13 0108 - provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních potrubí,
ČSN 13 4309 - pojistné ventily,
ČSN 69 0010 - tlakové nádoby stabilní - technická pravidla,
ČSN 69 0012 - tlakové nádoby stabilní - provozní požadavky,
ČSN EN 13 445 - netopené tlakové nádoby,
ČSN EN 286-1 - jednoduché netopené lakové nádoby pro vzduch nebo dusík,

a další.

revize expanzomat